Tích hợp
Tích hợp

Salesforce

Qua Zapierkết nối respond.io với Salesforce để tự động đồng bộ hóa chi tiết liên hệ giữa cả hai nền tảng.

Bạn cũng có thể thích

Dialogflow

Triển khai Dialogflow đại lý đến tất cả các kênh một cách dễ dàng.

Vonage (Nexmo) - WhatsApp

Kết nối một Nexmo Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.

Google Business Messages

Kết nối Google Business Profile Để bật trò chuyện trên các điểm nhập cảnh như Google Search và Bản đồ.

Facebook Messenger

Kết nối các trang Facebook của bạn và trò chuyện qua Facebook Messenger.