Tích hợp
Tích hợp

Google Sheets

Tự động thêm hàng dữ liệu mới vào Google Sheets Khi một sự kiện xảy ra trên respond.io.

Bạn cũng có thể thích

Rasa

Nền tảng xây dựng bot mã nguồn mở.

Google Business Messages

Kết nối Google Business Profile Để bật trò chuyện trên các điểm nhập cảnh như Google Search và Bản đồ.

Shopify

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào Shopify Trang mạng.

Instagram

Kết nối một Instagram Tài khoản doanh nghiệp để trò chuyện Instagram.